Socialinio verslo pamokų ciklo metodika (pamokų scenarijai) profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų ekonomikos ir verslumo kursui 9-10 klasėms1

Socialinio verslo pamokų scenarijai – metodinis įrankis, kuriuo gali pasinaudoti mokyklos ir mokytojai, pasiryžę į ekonomikos ir verslumo kursą įtraukti socialinio verslo modeliui skirtas pamokas. Toks verslo modelis kol kas Lietuvoje dar tik populiarėja, tačiau ateityje, tikėtina, įgaus didesnę reikšmę. Įgyvendinant šio pamokų ciklo uždavinius mokiniams bus suteiktos ne tik teorinės žinios apie socialinį verslą, tačiau ir galimybė išbandyti socialinio verslo modelį praktiškai.

Metodiką sudaro septynių pamokų scenarijai. Visi jie sudaryti laikantis panašios struktūros: numatomi pamokų uždaviniai, apibrėžiama, kokie mokinių gebėjimai ir savybės jose bus ugdomi, pateikiamos bendros pastabos apie konkrečios pamokos ypatybes ir detalizuojamas kiekvienos pamokos turinys (eiga). Taip pat pateikiami konkrečių užduočių, idėjų, metodinių priemonių pavyzdžiai. Pamokų turinys skirstomas į dvi, tris ar keturias dalis, pagal tai, kiek tai praktiškai tikslinga. Metodiką papildo internete prieinamos medžiagos, kuri gali būti naudinga ruošiantis socialinio verslo pamokoms, sąrašas.

Metodika prasideda nuo įvado, skirto mokytojui, kuriame detaliai pristatoma socialinio verslo sąvoka ir modelio raida Lietuvoje. Socialinio verslo pamokų scenarijuose pateikiamomis idėjomis, rekomendacijomis, konkrečiose situacijose taikytinais pavyzdžiais ekonomiką ir verslumą dėstantys pedagogai turėtų naudotis lanksčiai ir kūrybiškai, atsižvelgdami į konkrečių mokyklų ir jų aplinkos situaciją, mokinių, su kuriais dirbama, siekius bei galimybes, savąją pedagoginę ir gyvenimišką patirtį.

Ši metodika Lietuvoje yra taikoma nuo 2016 metų ir jau įtraukė per 50 Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų. Kiekvienas projekte dalyvaujantis mokytojas ar klasė padėjo ją tobulinti, papildant savo įžvalgomis ir idėjomis. Galiausia buvo nutarta metodiką perkelti kaip instrumentą, pasiekiamą internetu, taip užtikrinant, kad mokytojus pasiekia nuolatos  atnaujinami įrankiai ir metodai.

Metodiką atnaujino organizacija NVO Avilys ir Britų taryba, kartu su partneriu − Ugdymo plėtotės centru, pagal vykdomą projektą „Socialinė simpatija“. Šis projektas yra Britų Tarybos kultūrinių ryšių programos dalis, įgyvendinama visose trijose Baltijos šalyse.

1 Šie socialinio verslo pamokų ciklo scenarijai sudaryti remiantis anksčiau parengtomis Socialinio verslo mokymo ekonomikos ir verslumo pamokose metodikos gairėmis, taip pat atsižvelgiant į minėtoms Gairėms pateiktas pedagogų ir ekspertų pastabas. Scenarijai, kaip ir Gairės, atspindi daugelį Britų Tarybos paskelbto socialinio verslo mokymo mokykloje išteklių rinkinio Social enterprise in schools: a resource pack for teachers nuostatų ir idėjų, tačiau kuriant scenarijus buvo stengiamasi atsižvelgti į lietuviškos aplinkos bei mokyklos sąlygas.

Metodika