Socialinio verslo aplinka Lietuvoje

Sužinokite daugiau apie socialinio verslo aplinką Lietuvoje, šalyje jau sėkmingai veikiančias organizacijas ir verslo kūrimo įrankius.
GERIEJI PAVYZDŽIAI

Kas nėra socialinis verslas

Lietuvoje socialinis verslas painiojamas su įmonių socialinės atsakomybės programomis, socialinėmis įmonėmis ar nevyriausybinėmis organizacijomis. Iš tiesų socialinis verslas nėra nei vienas iš šių veiklos tipų.

1.

Įmonių socialinė atsakomybė

Tęstiniai arba trumpalaikiai verslo organizacijų vykdomi socialiniai ar aplinkosauginiai projektai, kuomet dalis verslo pelno yra skiriama socialiniams ar aplinkosauginiams iššūkiams.

Pavyzdžiai

– RIMI Lietuva“ (įdarbina neįgaliuosius)
– „Thermo Fisher“ (turi mobilią biotechnologijų klasę, su kuria keliauja po Lietuvos mokyklas)
– „Pakmarkas“ (nuolat investuoja į technologijas, kad gamybos metu į aplinką išsiskirtų mažiau CO2).

2.

Nevyriausybinės organizacijos

Organizacijos, tarnaujančios visuomenės labui, tačiau dažniausiai išlaikomos rėmėjų aukomis arba valstybės dotacijomis

Pavyzdžiai

– „VA Caritas socialiniai projektai“
Ši organizacija turi padalinį – „Caritas Works“, kurį jau galima pavadinti socialiniu verslu – patys organizacijos pagalbą gaunantys žmonės čia lieja žvakes, jas parduoda ir taip gaunamos lėšos veiklai tęsti.

3.

Socialinės įmonės

Įmonės, kuriose dirba visuomenės pažeidžiamos grupės ir kurios atitinka LR socialinių įmonių įstatymą, tačiau šių įmonių pagrindinis tikslas yra pelnas, o ne socialinis poveikis.

Pavyzdžiai

– Tokį statusą turi, pavyzdžiui, neįgaliųjų įmonė UAB „Mokymų spektras“, vaistažolių gamintojai
– UAB „Acorus calamus“, įmonė, kurioje įvairias elektronikos prekes gamina aklieji.

Teisinė socialinio verslo aplinka Lietuvoje

Susipažinkite su įstatymine socialinio verslo baze Lietuvoje.

Socialinio verslo koncepcija

2015 m. pavasarį LR Ūkio ministerija patvirtino Socialinio verslo koncepciją.
2015 ųjų pabaigoje LR Ūkio ministerijos buvo patvirtintas Socialinio verslo skatinimo 2015–2017 metų veiksmų planas. Plane numatytos konkrečios priemonės, skirtos sukurti socialiniam verslui palankią teisinę, finansinę ir mokestinę aplinką, skatinti socialinio verslo kultūros formavimą ir didiniti žinomuma. 2016 LR Ūkio ministerija išskyrė Lietuvos socialinio verslo kriterijų rekomendacijas.

Socialinio verslo forumas

Ypatingai svarbus socialinio verslo politikos formavimui Lietuvoje yra socialinio verslo forumas (SUMMIT). Pradėtas organizuoti dar 2014 m. forumas įgavo didžiulę reikšmę ir statusą (socialinio verslo veiksmų plane-įrašytas kaip kasmetinis privalomai organizuojamas renginys).

Socialinio verslo forumas – 2014 metų ataskaita: lietuviųanglų kalbomis;
Socialinio verslo forumas – 2015 metų ataskaita: lietuviųanglų kalbomis;
Socialinio verslo forumas – 2016 metų ataskaita: lietuviųanglų kalbomis;

Socialinio verslo plėtrai Lietuvos regionuose

Didelės įtakos socialinio verslo plėtrai regionuose turi Leader Lietuvos tinklas, viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų, kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

Projektas „Smulkaus verslo konsultavimas Zarasuose“

2019.01 – 2020.04 vyksta Europos socialinio fondo finansuojamas projektas „Smulkaus verslo konsultavimas Zarasuose“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-07-0008. Projekto tikslas – suteikti reikiamas kompetencijas ir žinias naujai veikiančio verslo (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) subjektams Zarasuose. To bus pasiekta dirbant su 10 jauno verslo subjektų asmeniškai ir grupėse.

Tikslas susijęs su 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslu. Daugiau informacijos apie projektą: info@socialinisverslas.lt

 

 

Projektas „Socialinio verslo kompetencijų ugdymas per NVO Avilys platformą“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0474

Projektu „Socialinio verslo kompetencijų ugdymas per NVO Avilys platformą“ siekiama Vilniaus miesto VVG teritorijoje esančius ekonomiškai neaktyvius asmenius informuoti apie socialinio verslo galimybes, įgalinti kurti socialines inovacijas ir motyvuoti šią sritį pasirinkti kaip ateities veiklos perspektyvą, ne tik dalyvius motyvuojant tapti ekonomiškai aktyviais, bet tuo pačiu kuriant vertę vietos bendruomenei.

Projekto uždaviniai:

1) Tikslinės projekto grupės informavimas apie socialinio verslo galimybes per organizacijos turimus kanalus;

2) Išmokyti dalyvius mąstyti kūrybiškai ir į esamas socialines problemas žiūrėti inovatyviai;

3) Suteikti dalyviams galimybes socialinio verslo idėjų vystymui juos akseleruojant, mentoriaujant, inkubuojant.

Projekto įgyvendinimas apims 25 Vilniaus miesto VVG teritorijoje gyvenančius ekonomiškai neaktyvius žmones, kurie bus mokomi kurti socialinius verslus ir socialines inovacijas, praktiškai išbandys socialinio verslo modelio kūrimą. 10 iš jų toliau pusę metų bus inkubuojami NVO Avilys bendradarbystės erdvėje, kur pasieks metorystę ir tikslines bendruomenės narių ekspertines konsultacijas. Siekiami rezultatai – sukurti nauji socialiniai verslai; dalyviai savanoriauja NVO Avilyje veikiančiose organizacijose ar socialiniuose versluose; dalyviai tampa motyvuoti dirbti socialinių inovacijų srityje.